Genealogie

1. Familiekunde met de hulp van “Het Glazen Dorp”

Uit respect voor de originele registers, die fel lijden onder de frequente raadplegingen, zorgde de Hoeilaartse Koninklijke Heemkundige Kring (KHK) “Het Glazen Dorp” zelf voor een digitalisering. Vanaf nu blijven de boeken onaangeroerd in de archiefkasten.

De Hoeilaartse akten van de Parochieregisters (PR) met hun klappers en de Burgerlijke Stand (BS) met hun tafels werden één voor één ingescand en elk als afzonderlijk bestand beschikbaar gesteld op de pc’s van de kring.

Ten behoeve van de vorsers werden al de akten van de PR geëxcerpeerd en alfabetisch geordend volgens de naam van de betrokkene. Deze bestanden zijn ook beschikbaar.

Omdat de overgang van de PR naar de BS in de eerste decennia van de 19e eeuw nogal ongeordend verliep, werd er voor de periode 1796-1822 een vergelijking gemaakt tussen de akten die enerzijds opgesteld werden door de pastoor en anderzijds op het gemeentehuis. Deze “Uitgebreide index op de akten uit de Burgerlijke Stand en de Parochieregisters van Hoeilaart” kan ingekeken worden en is ook te koop; zie Publicaties.

De Bevolkingsregisters (BV), 1823 tot 1930, in de volksmond ook Volkstellingen genoemd, verschaffen ons een zicht op de samenstelling van de gezinnen, hun diverse adressen, de uit- en inwijkingen, de beroepen en data van geboorte, huwelijk en overlijden. Bij gebrek aan een bruikbaar zoekinstrument was deze waardevolle informatie niet raadpleegbaar; een uitvoerige indexering in 9 boekdelen heeft dit hiaat aangevuld. Deze indexen (“Uitgebreide index op de Bevolkingsregisters van Hoeilaart, deel …”) zijn niet alleen in het archief raadpleegbaar, doch worden ook aangeboden in onze Publicaties.

Door de samenvoeging van de informatie uit de PR, de BS en de BV kan men op de pc’s van de kring de gezinssamenstellingen met hun afstamming van vele Hoeilanders bekijken.

Sinds begin 2013 worden bovendien in het Rijksarchief (RA) de akten van de PR en de dubbels van de BS per folio gedigitaliseerd en gepubliceerd op hun website www.arch.be. Al naargelang het inscannen wordt deze collectie aangevuld; op termijn zullen alle akten raadpleegbaar worden.

De inhoud van al de Hoeilaartse huwelijksakten (1796-1920) werd reeds volledig verwerkt en is ook via de eerder geciteerde URL, met de knop “Zoeken naar personen”, te consulteren.

Aanbevolen adressen: zie Links.

 

2. Andere bronnen voor de genealogen 

In de leeszaal van het gemeentelijk archief zijn ook volgende archieven en boeken raadpleegbaar:

– Diverse kiezerslijsten;

– Registers met de bewijzen inzake de in- en uitwijkende bevolking (1823-1925);

– Register der beweging van de bevolking (1843-1905);

– Inschrijvingslijst voor de nationale militie (1813-1909);

– Processen Verbaal (PV) (1831-1901); van deze bundel werd een inventaris opgesteld. Deze index werd niet uitgegeven, doch is ter plaatse te raadplegen;

– Dienstpersoneel in de periode (1856-1890) (Excel-bestand met 1178 namen);

– Verhuurde woningen in de periode (1947-1956) (Excel-bestand met 1989 rijen met data).

In het archief staan ook heel wat naslagwerken ter beschikking van de familiekundige.