Aflossing van de wacht

Bestuur van de kring. V.l.n.r.: Frieda Timmermans, Beatrijs Dhont, Bob Walkiers, Michel Erkens, Stefaan Bockstal, Lou Laureys en André Vandenput. Niet op de foto: Greta Uyttenbroeck, Caroline Rosseels en Aline Thys.

2005 – Bestuurswijziging, nieuwe benaming en statuten

Tijdens de bestuursvergadering van 1 maart 2005 werd het bestuur gewijzigd. Na een mandaat van meer dan 40 jaar, trad de voorzitter af en werd hij op zijn uitdrukkelijke wens vervangen door twee co-voorzitters.
De nieuwe wet op de vzw’s verplichtte het bestuur haar statuten te herschrijven. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de verwijzing naar de toeristische doelstelling en de V.V.V. in de benaming van de Kring te schrappen. Dit kwam overeen met de reële situatie waarbij het aspect “toerisme en promotie van de Druivenstreek” gestalte kreeg in de uitbouw van een eigen toeristische dienst op de gemeente zelf.
Tijdens de algemene vergadering van 6 december 2005 werden andermaal nieuwe statuten aangenomen en werd dhr. Michel Erkens officieel aangeduid als voorzitter. De nieuwe statuten werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2006 en werden opnieuw gewijzigd op 21 maart 2012 (publicatie op 12 april 2012).

Van 2006 tot 2009 – Ondersteuning van tentoonstellingen ”Wijk in de Kijker”

Op initiatief van de gemeente wordt ieder jaar een bepaalde Hoeilaartse wijk uitgeroepen tot “Wijk in de Kijker”, waarbij de Kring een paar maal werd gevraagd om documenten en foto’s ter beschikking te stellen voor een tentoonstelling over de wijk. Tijdens de hierna volgende wijkfeesten werd steun aangeboden: ‘t Rot (2006); Molenberg (2007); Molenweem (2008); Terdelle (2009).
De kring verleende eveneens zijn medewerking aan verscheidene kleine tentoonstellingen, georganiseerd door andere verenigingen of naar aanleiding van de Meifeesten.

2007 – Nieuw logo

Bij de opening van de tentoonstelling over de familie Mat werd het nieuwe logo en de nieuwe kaft van ons ledenblad voorgesteld.

Van 2008 tot 2011 – Activiteit ter gelegenheid van Open Monumentendag in samenwerking met de dienst Cultuur en Toerisme

Op 14 september 2008 werd ter gelegenheid van de 20ste Open Monumentendag met als passend thema “De 20ste eeuw”, een wandeling in de gemeente uitgestippeld met als specifiek onderwerp ”Van glazen dorp tot woongemeente”.
De daarop volgende jaren organiseerde men de volgende activiteiten: in 2009 rondleidingen in het oude rusthuis (onderwerp: Geschiedenis van de zorg in Hoeilaart); in 2010 wandeling in Hoeilaart (onderwerp: Water in Hoeilaart door de eeuwen heen); in 2011 wandeling in het Zoniënwoud (onderwerp: Conflict, Zoniën in oorlogstijd).

Van 2009 tot 2012 – Digitale ontsluiting parochieregisters en registers burgerlijke stand

Om de oorspronkelijke papieren registers te vrijwaren tegen degradatie door manipulatie tijdens veelvuldige consultatie, besloot men om deze digitaal te fotograferen om ze zo maximaal toegankelijk te maken. Nadien werden de oude parochieregisters aan het rijksarchief overgemaakt. De registers van de burgerlijke stand blijven bewaard in het archief.

2009 – De Kring ontvangt de Hoeilaartse Parel

In 2009 koos de Hoeilaartse bevolking, de Cultuurraad en een onafhankelijke jury voor de derde maal een persoon en een vereniging die in de loop der jaren opmerkelijk hebben gepresteerd op cultureel en/of sociaal-cultureel vlak binnen en/of buiten de gemeente. Op 16 oktober kreeg de Kring tijdens een officiële uitreiking de titel van Hoeilaartse parel, omdat zij sinds jaar en dag aan een toch wel breed publiek de geschiedenis van Hoeilaart uiteenzet.

2010 – Renovatie en uitbreiding archiefkelders

In 2010 werden de oude archiefkelders door de gemeentelijke technische ploeg grondig gerenoveerd. De Kring kreeg eveneens de beschikking over twee bijkomende kelders waarin o.a. oude publicaties, verscheidene voorwerpen en tentoonstellingsmateriaal kan opgeborgen worden.
Aldus is het archief uitgegroeid tot een belangrijk plaatselijk en veelzijdig erfgoedcentrum.
Tijdens Erfgoeddag 2010 werden de nieuwe lokalen officieel ingehuldigd en vond er een tentoonstelling plaats met als titel “Je ziet niet wat je ziet”, het thema “Fake” lokaal bekeken.

Vanaf 2011 – Uitgave kalender

In het voorjaar van 2010 besloot het bestuur om een jaarkalender 2011 uit te geven met afbeeldingen van oude Hoeilaartse postkaarten. Dit werd nadien voortgezet door de uitgave van een kalender 2012 met foto’s van oude handelszaken en een kalender 2013 met de oudst gekende foto’s van Hoeilaart.

Vanaf 2011 – Kleine tentoonstellingen in de O.L.Vrouwkapel van de gemeentelijke kasteelhoeve

Op 8 mei 2011 tijdens de Meifeesten, hield de Kring voor de eerste maal een tentoonstelling (thema: Voetbal in het park) in de kapel van de kasteelhoeve. Naast het exposeren van foto’s en documenten beoogt de Kring op deze manier een stukje bouwkundig erfgoed dat steeds gesloten is, occasioneel open te stellen voor het grote publiek.
Sindsdien werd de kapel reeds enkele malen gebruikt om er een kleine expo in onder te brengen ter gelegenheid van Erfgoeddag en het Druivenfestival.
In 2012 zorgde de kring voor een resem aan kleine tentoonstellingen naar aanleiding van Erfgoeddag, de opening van het Gemeenschapscentrum Felix Sohie, de Open Monumentendag en tot slot het Druivenfestival.

Ledenaantal

Tijdens de eerste jaren van het bestaan van de Kring was het ledenaantal matig (46 leden bij de stichting), maar in 1977 steeg het tot een honderdtal dankzij de uitgave van het tijdschrift Zoniën. In 1984 zakte het terug naar 66 leden om dan te stijgen naar 116 leden in 1986.
Door een actieve ledenwerving dankzij Maurice Derom, steeg het ledenaantal in 1987 fors tot 182 leden. Het ledenaantal bleef stijgen tot een piek van 321 leden in 1992.
Nadien verminderde het ledenaantal jaarlijks om een dieptepunt te bereiken met een bescheiden aantal van 164 in 2006. De laatste jaren steeg het ledenaantal lichtjes tot 185 in 2011.
Al met al mag de Kring bogen op een ruime ledenkring en op een nog ruimere kring van belangstellenden en lezers.

Tekst: Stefaan Bockstal.