De eerste verwezenlijkingen (1963-1974)

Vanaf 1964 – Heemkundig museum

Nog in het oprichtingsjaar, nl. op 28 december 1963, vond een vergadering plaats van de werkgroep Toerisme. De voorzitter meldde onder meer dat dhr. M. E. Mariën, conservator van de afdeling oudheidkunde van de Koninklijke Musea Kunst en Geschiedenis, aan het toekomstig museum een dertigtal voorwerpen geschonken had zoals schrapers, pijlpunten, enz. afkomstig uit het neolithicum en tijdens vroegere opgravingen te Hoeilaart gevonden. Men voorzag ter gelegenheid van de officiële opening van het heemkundig museum eveneens een pianorecital, om fondsen te verzamelen voor de uitgave van een toeristische propagandafolder over Hoeilaart. Tijdens een vergadering in de maand februari 1964 werden de laatste voorbereidingen hiervoor getroffen.

Het heemkundig museum dat reeds door belangstellenden kon bezocht worden, werd officieel geopend op vrijdag 13 maart 1964. De opening werd bijgewoond door heel wat prominenten waaronder dhr. Sabbe, Algemeen Rijksarchivaris en dhr. J. Verbesselt, hoofdconservator bij de Koninklijke Musea Kunst en Geschiedenis. Het voorziene pianorecital werd verzorgd door mevrouw Vergote de Landsheere–Brassine.

Nog geen jaar later, namelijk eind januari 1965 overleed dhr. Guillaume Renis op 60-jarige leeftijd na een korte ziekte, amper 3 maand na zijn opruststelling. Plots verloor de kring een gedreven medewerker van het eerste uur.

In het voorjaar van 1965 werd door het schepencollege besloten om het museum dat opgesteld stond in een te klein lokaal en dat moeilijk toegankelijk was voor het publiek, te verhuizen. Het werd overgebracht naar de oranjerie van de gemeentelijke kasteelhoeve. Deze ruimte was het vroegere atelier van de kunstschilder Richard Viandier die in 1949 overleed. Intussen werd deze ruimte gerenoveerd en de opening van het nieuwe museum werd voorzien ter gelegenheid van de nakende Eeuwfeesten van de Druiventeelt te Hoeilaart. Tijdens deze feesten waren er in het nieuwe museum permanente filmvoorstellingen.

1965 – Historische stoet

Op 6 juni 1965, pinksterzondag, trok een grootse historische en folkloristische stoet door de straten van de gemeente ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de eerste druivenser in Hoeilaart. De volledige geschiedenis van Hoeilaart werd uitgebeeld door een 15-tal groepen, vertrekkend van het Gallo-Romeinse Hoeilaart tot aan de druiventelers aan het werk. Het Uitvoerend Comité voor de Eeuwfeesten van de Druiventeelt volgde het ontwerp die door de werkgroep folklore van de kring reeds in november 1963 werd voorgesteld.

Overgangsjaren

Na een vruchtbare start volgde er een teruggang van het aantal initiatieven, doch bleef men actief. Het heemkundig museum werd regelmatig opengesteld, ondermeer met de jaarlijkse druivenfeesten. Enkele jaren later werd het museum opnieuw vernieuwd en had de officiële opening ervan plaats op zondag 27 juni 1971. De uitrusting ervan werd uitgebreid met ondermeer een diaprojector en een toeristische diamontage werd samengesteld.

Op 4 februari 1972 gaf dhr. J. Verbesselt een voordracht over het middeleeuwse Hoeilaart. Reeds bij de oprichting van de kring was er sprake dat hij een deel van zijn monografie “Geschiedenis van Hoeilaart” zou hebben beëindigd. De intentie was er om het uit te geven ter gelegenheid van de opening van het museum maar de schrijver had nog geen akkoord getroffen met de uitgever. Blijkbaar vlotte de uitgave van dit werk allesbehalve want het duurde tot 1974 vooraleer het werd uitgegeven.

1974 – Eeuwfeest Sint-Clemenskerk

Van 15 november tot 1 december 1974 werd in samenwerking met de parochie Hoeilaart, een grote tentoonstelling in de zalen van het gemeentehuis opgezet, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het huidige kerkgebouw. Het thema was: Ruusbroec en de abdij van Groenendaal, evocatie van het godsdienstig verleden van Hoeilaart. Tijdens de officiële openingsplechtigheid in het Lindenhof sprak dhr. Jan Vanderstraeten over leven en werk van Jan van Ruusbroec.

Op initiatief van de toenmalige voorzitter en de parochiepastoor Frans Joossens, werd het lang verwachte boek ”Geschiedenis van Hoeilaart, van steentijdperk tot middeleeuwen” uitgegeven (geschreven door M. E. Mariën en J. Verbesselt).

Tekst: Stefaan Bockstal.